نوار سلولوییدی Kerr

110,000 تومان
نوار سلولوببدی شفاف kerr آمریکا در بسته های ۱۰۰ عددی و در سه سایز ۶میلی متر ۸ میلی متر و ۱۰ میلی متر

نوار سلولوییدی شفاف Directa

100,000 تومان
نوار سلولوییدی شفاف Directa تعداد ۱۰۰ عددی در دو سایز صاف و منحنی ابعاد صاف:۸*۹۰ میلی متر ابعاد منحنی :۸*۷۶ میلی متر